Yes, Mode op Maat!
Naaiatelier
 
 
 
 
Algemene voorwaarden Yes, Mode op Maat!
 
 
Artikel 1 Algemeen
 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Yes, Mode op Maat! en een opdrachtgever waarop Yes, Mode op Maat! deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Yes, Mode op Maat!, voor de uitvoering waarvan door Yes, Mode op Maat! derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien Yes, Mode op Maat!  niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat  Yes, Mode op Maat! in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 
Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
 
1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Yes, Mode op Maat! is slechts aan aanbieding en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever, bij voorkeur schriftelijk, binnen 14 dagen geschiedt.
3. Yes, Mode op Maat! kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven. 
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Yes, Mode op Maat! niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen  of toekomstige orders.
 
Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
 
1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever.
2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de opdracht van de opdrachtgever door Yes, Mode op Maat!. Yes, Mode op Maat! is gerechtigd opdrachten te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de de opdracht te verbinden. Indien een opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt Yes, Mode op Maat! dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen tien werkdagen aan de opdrachtgever mede.
 
Artikel 4 Levering
 
1. De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
2. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de wederpartij nadat gebruiker hem heeft verwittigd. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
3. Komen Yes, Mode op Maat! en opdrachtgever bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen kosteloos, tenzij Yes, Mode op Maat! bij  het sluiten van de overeenkomst aan wederpartij de vastgestelde condities heeft medegedeeld. Yes, Mode op Maat! behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.
4. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de opdrachtgever of derden geen aanspraak op schadevergoeding of het recht tot ontbinding van de overeenkomst, behoudens indien er sprake is van opzet of grave nalatigheid aan zijde van Yes, Mode op Maat!. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Yes, Mode op Maat! schriftelijk in gebreke te stellen. Yes, Mode op Maat! dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
5. Yes, Mode op Maat! heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6. Yes, Mode op Maat! is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en de aldus uitgevoerde gedeelten afzonderlijk te factureren. Het aantal fasen wordt bij het aangaan van de overeenkomst vastgelegd.
7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Yes, Mode op Maat! de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en overeengekomen prijs voor de betreffende fase heeft betaald, zoals bepaald in artikel 11, lid2.
8. Indien Yes, Mode op Maat! gegevens behoeft van de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever deze aan Yes, Mode op Maat! ter beschikking heeft gesteld. De juistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en/of opgegeven instructies komt geheel voor risico van de opdrachtgever.
9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties etc, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Yes, Mode op Maat! zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijzigingen van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
10. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Yes, Mode op Maat! een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 
Artikel 5 Prijsverhoging
 
1. Indien Yes, Mode op Maat! met de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Yes, Mode op Maat!  niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
2. Indien de prijsverhoging plaatsvind binnen 1 maand na het sluiten van de overeenkomst, kan de opdrachtgever de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij deze prijsverhoging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of deze verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
3. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na 1 maand na het sluiten van de overeenkomst is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, tenzij deze prijsverhoging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of deze verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
 
Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
 
1. Yes, Mode op Maat! is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
- de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst Yes, Mode op Maat! ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
- de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichting uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Yes, Mode op Maat! kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
- indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat de nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Yes, Mode op Maat! kan worden gevergd.
2. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Yes, Mode op Maat! gerechtigd tot het ontvangen van een vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Yes, Mode op Maat! op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Yes, Mode op Maat! de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Yes, Mode op Maat! op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Yes, Mode op Maat!, zal Yes, Mode op Maat! in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Tenzij tussentijds eindigen aan Yes, Mode op Maat! is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Yes, Mode op Maat! zal de opdrachtgever zoveel mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Yes, Mode op Maat! genoemde termijn te voldoen, tenzij gebruiker anders aangeeft.
6. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven- ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Yes, Mode op Maat! vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichtingen zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Yes, Mode op Maat! op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar,
7. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 
Artikel 7 Garantie
 
1. Yes, Mode op Maat! garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. De onder 1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden na levering. Indien door Yes, Mode op Maat! verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die,die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.
3. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
4. Ieder vorm van garantie komt te vervallen wanneer, het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, zulks ter beoordeling van Yes, Mode op Maat!, of zonder schriftelijke toestemming van Yes, Mode op Maat!, opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 
Artikel 8 Onderzoek en reclames
 
1. De opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare tekorten behoren per ommegaande bij levering aan Yes, Mode op Maat! te worden gemeld, dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak.
3. De opdrachtgever dient Yes, Mode op Maat! in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
4. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn verplichtingen tot afname en betaling van de bestelde zaken niet op. Wenst de opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van  Yes, Mode op Maat! en op de wijze zoals door Yes, Mode op Maat! aangegeven.
5. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Yes, Mode op Maat! de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retour ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever, ter keuze van Yes, Mode op Maat!, vervangen of zorg dragen voor het herstel. In geval van vervanging is de opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Yes, Mode op Maat! te retourneren en de eigendom daarover aan Yes, Mode op Maat! te verschaffen, tenzij Yes, Mode op Maat! anders aangeeft.
6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van  Yes, Mode op Maat! daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.
 
Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
 
1.  Yes, Mode op Maat! blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.
 
Artikel 10 Risico-overgang
 
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de opdrachtgever of van een door de opdrachtgever aan te wijze derde worden gebracht.
 
Artikel 11 Betaling en incassokosten
 
1. Tenzij anders overeengekomen dient een aanbetaling van 30% te worden gedaan bij aangaan van de overeenkomst. De betaling van het resterende bedrag dient netto contant plaats te vinden bij levering, tenzij anders is overeengekomen.
2.Indien uitvoering van de overeenkomst in fasen is overeengekomen, dient de betaling in termijnen te geschieden. Het aantal betalingstermijnen is gelijk aan het aantal overeengekomen fasen en het betreft telkens een evenredig percentage van het totaalbedrag. De in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting tot aanbetaling blijft van kracht. De betaling van de overeengekomen termijnen dient netto contant plaats te vinden na goedkeuring van de voorafgaande fase in de uitvoering, zoals beschreven in artikel 4 lid 7.
3. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Yes, Mode op Maat! aan te geven wijzen en in de valuta waarin is gefactureerd.
4. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
5. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
6. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Yes, Mode op Maat! en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens  Yes, Mode op Maat! onmiddellijk opeisbaar.
7. Yes, Mode op Maat! heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betaling te laten strekken in de eerste plaats in mindering van kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Yes, Mode op Maat! kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot
betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Yes, Mode op Maat! kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
8. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien Yes, Mode op Maat! echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 
Artikel 12 Vrijwaringen
 
1. De opdrachtgever vrijwaart Yes, Mode op Maat! voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien de opdrachtgever aan  Yes, Mode op Maat! informatiedragers, elektronische bestanden of software et cetera verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 
Artikel 13 Intellectuele eigendom en auteursrechten
 
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Yes, Mode op Maat! zich de rechten en bevoegdheden voor die Yes, Mode op Maat! toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Yes, Mode op Maat! tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
4. Alle door Yes, Mode op Maat! verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden et cetera, zijn uitsluitend bestemd om door de opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Yes, Mode op Maat! worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
5. Yes, Mode op Maat! behoudt het recht de eventueel door de opdrachtgever van de werkzaamheden toegenomen kennis voor anderen doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 
Artikel 14 Aansprakelijkheid
 
1. Yes, Mode op Maat! is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Yes, Mode op Maat! is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2. Indien door Yes, Mode op Maat! geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Yes, Mode op Maat! jegens opdrachtgever beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder artikel 7 Garantie is geregeld.
3. Onverminderd het bovenstaande is Yes, Mode op Maat! niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/ of grove schuld en/ of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de opdrachtgever.
 
Artikel 15 Overmacht
 
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Yes, Mode op Maat! geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Yes, Mode op Maat! niet in staat is de verplichtingen na te komen.
2. Yes, Mode op Maat! heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Yes, Mode op Maat! zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichtingen tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Indien Yes, Mode op Maat! ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Yes, Mode op Maat! gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 
Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen
 
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Yes, Mode op Maat! partij is, is uitsluiten het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. De rechter in de vestigingsplaats van Yes, Mode op Maat! is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Yes, Mode op Maat! het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 
Artikel 17 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
 
1. Deze voorwaarden zijn vastgesteld te Breda op 1 mei 2014 en zijn te vinden op de website www.yesmodeopmaat.nl. Een papieren versie zal op aanvraag kosteloos verstrekt worden door  Yes, Mode op Maat! Van toepassing is steeds de laatst vastgestelde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.